UPU stambenog naselja Špadići – Veli Maj (UPU-10)

UPU stambenog naselja Špadići – Veli Maj (UPU-10)

Urbanistički plan uređenja detaljnije određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Urbanistički plan uređenja u skladu sa važećim prostornim planovima šireg područja /PPU, GUP/, određuje osobito:

  • podjelu područja na posebne prostorne cjeline te područja i koncept urbane obnove naselja ili dijelova naselja,
  • namjene površina i prikaz površina javne namjene,
  • razmještaj djelatnosti u prostoru,
  • javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,
  • mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,
  • uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina,
  • zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje naselja,
  • uvjete uređenja i korištenja površina i građevina,
  • zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća,
  • odredbe za provođenje plana.

 

 

Lokacija: - grad Poreč – Špadići - Veli Maj

 

 

Namjena: - stambena

Odredbe za provođenje: Službeni glasnik br. 06/2013.

 

 

Grafički prikazi: