Mjesni odbori

Mjesni odbori

Mjesni odbori na području Grada Poreča-Parenzo, kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, osnivaju se Statutom Grada Poreča-Parenzo, sukladno zakonu i drugim propisima.

 

Nakon provedenih izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Poreča-Parenzo održanih 12. studenog 2023. godine, izabrana su se Vijeća konstituirala dana 13. prosinca 2023. godine. Konstituirajuće sjednice održane su u Velikoj vijećnici Grada uz sudjelovanje nadležnih gradskih službenika.

Izvršeno je konstituiranje svih deset mjesnih odbora, a za Predsjednike Vijeća mjesnih odbora u narednom četverogodišnjem razdoblju izabrani su:

 

MO ANKE BUTORAC - Minea Barac, broj tel. 098 366 544 mail: minea.barac@inet.hr 

MO BADERNA - Dragan Legović, broj tel. 091 578 7874 mail: m.o.baderna19@gmail.com

MO ČERVAR-PORAT - Azra Brođanac, broj tel. 091 617 0525 mail: m.o.cervar-porat@porec.hr

MO FUŠKULIN - Andrea Crevato, broj tel. 095 885 2760 mail: andrydelegconsulting@libero.it

MO JOAKIM RAKOVAC - Ivan Herak, broj tel. 091 452 00 97 mail: ivan.herak@gmail.com

MO MATE BALOTA - Zoran Jendrašić, broj tel. 091 256 5802 mail: m.o.mate.balote@porec.hr

MO NOVA VAS - Ivan Barbić, broj tel. 091 600 0013 mail: labattana@gmail.com

MO VARVARI - Edi Struja, broj tel. 091 507 8014 mail: edistruja@hotmail.com

MO VELI MAJ - Michela Bravar Kovačić, broj tel. 091 253 5153 mail:  ivannicole01@gmail.com

MO ŽBANDAJ - Elvis Ivančić, 091 616 4960 mail: m.o.zbandaj@porec.hr 

 

 

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova, a mandat im traje četiri godine.