Stipendije i subvencije

Stipendije i subvencije

STIPENDIJE

Grad Poreč u svom proračunu osigurava sredstva za kredite i stipendije:
a) dosadašnjim učenicima i studentima u skladu sa ranije zaključenim ugovorima,
b) novim korisnicima kredita/stipendije, i to:

  • 3 kredita učenicima srednjih škola,
  • 19 kredita studentima,
  • 2 stipendije učenicima i 5 stipendija studentima iz socijalnog programa.

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje se svake godine najkasnije do sredine listopada na oglasnoj ploči i na web stranicama Grada Poreča.

Privitci (vezani dokumenti):
1. Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih kredita i stipendija po socijalnom programu
Grada Poreča-Parenzo („Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 7/10),
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih kredita i
stipendija po socijalnom programu Grada Poreča-Parenzo („Službeni Glasnik Grada Poreča-
Parenzo“ br. 11/11).

SUBVENCIJE

Grad Poreč u svom proračunu osigurava sredstva za subvencioniranje prijevoza učenika s područja Grada Poreča, koji zbog školovanja svakodnevno putuju u srednje škole u druge gradove Istarske županije (prosječno godišnje 170 učenika). Pravo na subvenciju imaju učenici srednjih škola čije je prebivalište, kao i prebivalište njihovih roditelja, na području Grada Poreča.

Učenicima koji uz redovnu srednju školu pohađaju i srednju glazbenu školu izvan mjesta prebivališta roditelja i putuju u tu školu po potrebi nastave, ostvaruju pravo na subvenciju troškova prijevoza za dane provedene na nastavi.

Subvencija se isplaćuje od rujna tekuće godine do lipnja naredne godine. Iznos mjesečne subvencije utvrđuje Gradonačelnik na osnovu prijedloga upravnog odjela Grada Poreča nadležnog za obrazovanje, početkom svake školske godine, a po potrebi i tijekom školske godine. U školskoj 2011./2012. godini subvencija prijevoza po relacijama iznosi mjesečno: Poreč - Buje 304,00 kn, Poreč – Pazin 234,00 kn, Poreč – Pula 342,00 kn, i Poreč - Rovinj 266,00 kn.

Privitak (vezani dokument):
Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” broj 7/10).

IN ITALIANO...