DPU stambenog naselja Finida - sjever (DPU-22A)

DPU stambenog naselja Finida - sjever (DPU-22A)

Detaljni plan uređenja detaljno određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Detaljni plan uređenja u skladu s prostornim planom šireg područja /PPU/ detaljno razrađuje:

  • uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,
  • određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti,
  • odredbe za provođenje plana.

Lokacija: - naselje Poreč – Finida - sjever

Namjena: - stambena – gradska stambena zona

Odredbe za provođenje: Službeni glasnik br. 04/2014.


Grafički prikazi: