DPU Staro nogometno igralište u Poreču (DPU-14)

DPU Staro nogometno igralište u Poreču (DPU-14)

Detaljni plan uređenja detaljno određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Detaljni plan uređenja u skladu s prostornim planovima šireg područja /PPU, GUP/ detaljno razrađuje:

  • uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,
  • određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti,
  • odredbe za provođenje plana.


Lokacija: - grad Poreč – centar

Namjena: - mješovita

Odredbe za provođenje: Službeni glasnik br. 4/08., 1/11., 14/2016, 15/2016 - pročišćeni tekstGrafički prikazi: