DPU Servisna zona Poreč - područje I (DPU-8)

DPU Servisna zona Poreč - područje I (DPU-8)

Detaljni plan uređenja detaljno određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Detaljni plan uređenja u skladu s prostornim planovima šireg područja /PPU, GUP/ detaljno razrađuje:

  • uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,
  • određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti,
  • odredbe za provođenje plana.

Lokacija: - grad Poreč – Servisna zona Poreč

Namjena: - gospodarska – proizvodna i poslovna

Odredbe za provođenje: Službeni glasnik br. 4/08., 06/22. i 06/22. - pročišćeni tekst


Grafički prikazi: