Gradski porezi

Gradski porezi

Gradski porezi Grad Poreč-Parenzo lista - klikni

Porez na potrošnju

Obveznik poreza na potrošnju jest svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijaliziranih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, te iznosi 3% od prodajne cijene pića (bez poreza na dodanu vrijednost) koja se prodaju u ugostiteljskim objektima.

Porez na potrošnju obveznik obračunava mjesečno, iskazuje na obrascu PP-MI-PO, te predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.  

Porez na kuće za odmor

Porez na kuće za odmor plaćaju domaće i strane, pravne i fizičke osobe, koje su vlasnici kuća za odmor. Kuća za odmor je svaka zgrada, dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski, kao i odmarališta.

Porez se plaća godišnje u visini od:

     - 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine unutar granica GUP-a Grada Poreča-Parenzo i GUP-a Tar

        Vabriga-Lanterna. 

     - 12,00 kuna po četvornom metru korisne površine izvan područja pokrivenim GUP-om.

Obveznici poreza na kuće za odmor obvezni su nadležnom gradskom upravnom tijelu dostaviti istinite podatke za razrez poreza i to najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.      

Porez na tvrtku ili naziv

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Porez se plaća u godišnjem iznosu i to:

·   pravne osobe prema veličini u smislu odredbi Zakona o računovodstvu

    („Narodne novine“ broj 109/07, 54/13,121/14)

     - velike 2.000,00 kuna

     - srednje 1.400,00 kuna

     - male 1.000,00 kuna

·   fizičke osobe prema djelatnosti

     - ugostiteljstvo, slastičarstvo, filigransko-zlatarska izrada i prodaja predmeta za uspomenu,

       suveniri i zabavne radnje 2.000,00 kuna 

     - ostale neproizvodne i uslužne djelatnosti 1.000,00 kuna

     - isključivo proizvodne djelatnosti 400,00 kuna.

Obveznici poreza na tvrtku koji imaju u svom sastavu poslovne jedinice na području Grada Poreča-Parenzo plaćaju porez na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu u visini od 500,00 kuna godišnje.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaća fizička ili pravna osoba koja ne obavlja djelatnost, odnosno nije ostvarila prihod odnosno primitke u smislu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dobit odnosno porez na dohodak.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv dužni su gradskom nadležnom upravnom odjelu dostaviti podatke potrebne za razrez poreza do 30. travnja godine za koju se utvrđuje porez na tvrtku ili naziv.  

Porez na korištenje javnih površina

Porez na korištenje javnih površina na području Grada Poreča-Parenzo plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je nadležno tijelo Grada Poreča-Parenzo odobrilo korištenje javne površine.

Informacije o visini poreza na korištenje javne površine (kiosci, štandovi, zabavne radnje, pokretni objekti, terase za pružanje ugostiteljskih usluga i ostale namjene) mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Poreča-Parenzo.