Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna DPU “ZONE ZDRAVSTVENIH OBJEKATA” u Poreču

Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna DPU “ZONE ZDRAVSTVENIH OBJEKATA” u Poreču

2023-09-19

Poreč, 19. rujna 2023.Na osnovi članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. 98/19. i 67/23.), članka 11. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Zone zdravstvenih objekata” u Poreču (Sl.G., br. 3/21.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/21-01/93 i ur.broj 2163-6-09/01-23-7 od 8. rujna 2023. godine, objavljuje se   

P O N O V N A  J A V N A  R A S P R A V A O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

DETALJNOG PLANA UREĐENJA

“ZONE ZDRAVSTVENIH OBJEKATA” U POREČU

1. Ponovna javna rasprava provest će se od 19. rujna do 26. rujna 2023. godine.

2. Javno izlaganje provest će se u srijedu, dana 20. rujna 2023. godine u prostorijama Zdravog grada Poreč, Poreč, M.Gioseffi 2A, s početkom u 12 sati. 

3. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana omogućava se - na web stranici Grada Poreča – Parenzo www.porec.hr - u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak - petak od 8 - 11 sati.

4. Tijekom trajanja ponovne javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana :

- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

- dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,

- dostavom putem e-mail-a – pisarnica@porec.hr

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.  

IN ITALIANO...