Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča

Novosti
2022-11-15

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. i 98/19.), Mišljenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA 350-01/20-02/258 i URBROJ 531-06-01-20-2 od 25. lipnja 2020. godine, članka 12. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča (Sl.G., br. 10/18.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/18-01/328 i ur.broj 2163-6-09/01-22-5 od 7. studenog 2022. godine, objavljuje se:

 

J A V N A  R A S P R A V A O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POREČA

1. Javna rasprava provest će se od 15. studenog do 29. studenog 2022. godine.

2. Javno izlaganje provest će se u utorak, 22. studenog 2022. u Istarskoj sabornici s početkom u 17 sati.

3. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana omogućava se:

- na web stranici Grada Poreča – Parenzo http://www.porec.hr/adm/admin/shape=rect  

- u prostorijama Zajednice Talijana Poreč – Comunita degli Italiani Parenzo, Poreč, Poreč, Trg slobode 6, tijekom trajanja javne rasprave – svakim radnim danom od 8 – 11 sati.

4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana :

- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

- dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,

- dostavom putem e-mail-a – pisarnica@porec.hr

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

IN ITALIANO

Dokumenti:

1. Namjena_povrsina_10000 Model (100.51MB) 1.a Namjena_povrsina Model (33.43MB) 1.b Namjena_povrsina Model (42.43MB) 1.c Namjena_povrsina Model (31.87MB) 2..a Mreza gospodarskih I društvenih djelatnosti Model (32.76MB) 2.b Mreza gospodarskih I društvenih djelatnosti Model (40.99MB) 2.c Mreza gospodarskih I društvenih djelatnosti Model (30.92MB) 3.1.a Promet Model (32.66MB) 3.1.b Promet Model (40.88MB) 3.1.c Promet Model (30.98MB) 3.2.a Elektronicke komunikacije Model (32.89MB) 3.2.b Elektronicke komunikacije Model (40.80MB) 3.2.c Elektronicke komunikacije Model (30.95MB) 3.3.a Elektroenergetika Model (32.94MB) 3.3.b Elektroenergetika Model (41.27MB) 3.3.c Elektroenergetika Model (31.06MB) 3.4.a Vodoopskrba Model (32.76MB) 3.4.b Vodoopskrba Model (40.77MB) 3.4.c Vodoopskrba Model (30.84MB) 3.5.a Odvodnja otpadnih voda Model (32.85MB) 3.5.b Odvodnja otpadnih voda Model (41.01MB) 3.5.c Odvodnja otpadnih voda Model (31.14MB) 3.6.a Plinoopskrba Model (32.73MB) 3.6.b Plinoopskrba Model (40.68MB) 3.6.c Plinoopskrba Model (30.91MB) 4.1.a Posebne mjere zastite Model (33.00MB) 4.1.b Posebne mjere zastite Model (41.79MB) 4.1.c Posebne mjere zastite Model (31.42MB) 4.2.a Oblici koristenja Model (32.81MB) 4.2.b Oblici koristenja Model (41.02MB) 4.2.c Oblici koristenja Model (31.00MB) 4.3.a Nacin gradnje Model (32.80MB) 4.3.b Nacin gradnje Model (41.27MB) 4.3.c Nacin gradnje Model (30.92MB) Obrazac Prijedlog za JR GUP(7) (34.85KB) obrazloženje pjr (15.04MB) odredbe za provedbu pjr (1.21MB) sažetak za javnost pjr (2.66MB)