Gradsko vijeće

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom i broji 15 članova.

Odlučuje o poslovima lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a posebno o uređenju naselja i stanovanju, prostornom i urbanističkom planiranju, komunalnim djelatnostima, brizi o djeci, socijalnoj skrbi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odgoju i osnovnom obrazovanju, kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, zaštiti potrošača, zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarnoj i civilnoj zaštiti, kao i o drugim pitanjima.

Gradsko vijeće:

 

- donosi Statut Grada, donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,

- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

- raspisuje referendum,

- odlučuje o pokroviteljstvu u kojemu Grad preuzima materijalne obveze,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela, osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, kulturnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i Statutom.

Gradsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i razrješenja:

 

- predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

- predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća,

- drugih nositelja i predstavnika Grada u tijelima i institucijama određenim Statutom i drugim propisima.

IN ITALIANO...