Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

Rječnik korisnih pojmova

BIOMASA – obnovljivi izvor energije kojeg čine brojni proizvodi biljnog i životinjskog svijeta.

DIZALICE TOPLINE - uređaji koji iskorištavaju toplinu iz okoliša i pretvaraju je u korisnu toplinu za grijanje prostorija, hlađenje prostorija, te zagrijavanje sanitarne vode.

ENERGETSKA BILANCA ZGRADE – svi energetski gubici i dobici zgrade.

ENERGETSKA EFIKASNOST – široki opseg djelatnosti kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energije u promatranom objektu, što rezultira smanjenjem emisije CO2 uz nepromijenjenu toplinsku, svjetlosnu i drugu udobnost njezinih stanara. 

ENERGETSKI AUDIT ILI PREGLED – analiza toplinskih karakteristika i energetskih sustava zgrade, s ciljem utvrđivanja učinkovitosti i / ili neučinkovitosti potrošnje energije, te donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske učinkovitosti.

ENERGIJA – sposobnost tijela za obavljanje rada.

FOSILNA GORIVA – goriva koja sadrže ugljikohidrate, a nastala su od ostataka biljaka i/ili životinja. Trenutno su osnovni izvor energije na Zemlji. Energija iz fosilnih goriva obično se oslobađa izgaranjem. Prilikom postupka izgaranja također se oslobađaju otrovni i štetni plinovi (ugljični monoksid CO, ugljični dioksid CO2, sumporni dioksid SO2, SO3, NO3 itd.) koji imaju iznimno negativan utjecaj na naš okoliš.

FOTONAPONSKE ĆELIJE
 – poluvodički elementi koji direktno pretvaraju energiju Sunčeva zračenja u električnu energiju, a mogu se koristiti kao samostalni ili kao dodatni izvor energije.

GODIŠNJA POTREBNA TOPLINA ZA GRIJANJE, Qh (kWh/a) - računski određena količina topline koju sustav grijanja, tijekom jedne godine, treba dovesti u zgradu da bi se održavala unutarnja projektna temperatura u zgradi.

HIDROELEKTRANA – električna centrala koja pomoću vodenih turbina potencijalnu energiju vode pretvara u kinetičku i mehaničku koja se dalje koristi za pokretanje električnog generatora, odnosno proizvodnju električne energije.

INSOLACIJA – količina energije koju Zemlja prima sa sunčevim zrakama.

ISKAZNICA TOPLINE ili ENERGETSKI CERTIFIKAT predstavlja podatak na temelju kojeg je unaprijed poznata godišnja potrošnja topline potrebna za grijanje određenog objekta (kWh/m2god) i predstavlja sastavni dio projektne dokumentacije objekta. Ona sadrži iskaznicu potrebne topline za grijanje kao i izjavu izvođača o izvedenim radovima sukladno projektu.

IZGARANJE – egzotermno spajanje dviju tvari, od kojih je jedna kisik, pri povišenoj temperaturi.

KLIMATIZACIJA – složen proces koji uključuje kondicioniranje, transport i ubacivanje zraka u klimatizirani prostor.

KOEFICIJENT PROLAZA TOPLINE U (W/m2K) predstavlja važan podatak koji istovremeno u obzir uzima i građevne karakteristike objekta i okolnosti medija putem kojeg se vrši prijenos topline (primjerice gubitak topline sa zraka u grijanom prostoru kroz građevne elemente na okolni hladni zrak u sezoni grijanja). Njegova vrijednost ima veliki utjecaj na toplinske gubitke, a samim time i na energetsku učinkovitost objekta u cjelini (viša vrijednost koeficijenta znači i veće gubitke topline u sezoni grijanja).

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTI ? (W/mK) – količina topline koja prođe u jedinici vremena kroz sloj materijala površine 1 m2, debljine 1 m kod razlike temperature od 1 K. Vrijednost koeficijenta različita je za različite materijale, a ovisi o gustoći, veličini i povezanosti pora i stanju vlažnosti materijala.

KOGENERACIJA (CHP) - proces korištenja primarne energije goriva za proizvodnju dvije vrste korisne energije, od kojih je jedna toplinska a druga električna energija.

KONVEKCIJA – proces u kojem se toplina prenosi s jednog fluida na drugi samim kretanjem fluida.

KORISNA ENERGIJA - energija za zadovoljavanje potreba krajnjih korisnika (npr. to je toplina električne grijaće ploče na štednjaku).

LOKALNO GRIJANJE – najstariji oblik grijanja, gdje se izvor topline nalazi u prostoriji koju grijemo (npr. kamini, peći, itd.).

LOW-E – oznaka za staklo smanjene toplinske propusnosti zahvaljujući metalno-oksidnom premazu na strani stakla prema šupljini.

MEHANIČKA VENTILACIJA - prisilna izmjena zraka u zatvorenom prostoru kroz vertikalne kanale uz pomoć mehaničkog pogona ventilatora.

NEOBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - su fosilna (ugljen, nafta i prirodni plin) i nuklearna goriva (uran, plutonij), čija su nalazišta i zalihe ograničene i podložne konačnom iscrpljivanju.

NEPOSREDNA (KONAČNA) ENERGIJA - energija koja dolazi do krajnjeg korisnika, dakle do našeg doma.

NISKOENERGETSKA KUĆA – građevina sa visokoučinkovitim sustavima grijanja, hlađenja i ventilacije, te minimalnim gubicima topline iz razloga povećanog nivoa toplinske izolacije. Potrošnja toplinske energije je manja od 40 kWh/m2.

NUKLEARNA ELEKTRANA – elektrana koja kao izvor energije koristi toplinu dobivenu u nuklearnom reaktoru pomoću fisije nuklearnog goriva.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično (npr. energija vodotoka, vjetra, Sunčeva energija, biogoriva, biomasa, bioplin, geotermalna energija, energija morskih mijena i morskih valova).

ODRŽIVI RAZVOJ
 - razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija u zadovoljavanju njihovih potreba.

ODRŽIVA GRADNJA - jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja, a uključuje uporabu građevnih materijala koji nisu štetni po okoliš, energetsku učinkovitost zgrada i gospodarenje otpadom od gradnje i rušenja građevina. Održiva gradnja mora osigurati trajnost, kvalitetu oblikovanja i konstrukcija uz financijsku, ekonomsku i ekološku prihvatljivost.

OGRJEVNA VRIJEDNOST GORIVA - predstavlja količinu energije, topline, sadržane u gorivu.

OGRJEVNO TIJELO – tijelo koje toplinu koju dobije od nosioca topline prenosi na okoliš (npr. radijator).

PASIVNA KUĆA – građevina bez aktivnog sustava za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije i minimalnim gubicima topline zbog visokog nivoa toplinske izolacije. Potrošnja toplinske energije je manja od 15 kWh/m2.

PLAMENIK – uređaj koji kemijskom reakcijom energenata stvara toplinu, a koristi se u kotlovima. Može biti uljni ili plinski.

PRIRODNA VENTILACIJA - ventilacija kod koje se zrak prirodno izmjenjuje zbog efekta dimnjaka i energije vjetra, tj. bez uporabe mehaničkih i drugih sličnih uređaja.

PROLAZ TOPLINE – predstavlja toplinski tok koji prelazi s nekog fluida na krutu stjenku, te sa stjenke na drugi fluid.

REKUPERACIJA TOPLINE – ponovno iskorištavanje otpadne topline.

SEKUNDARNA ENERGIJA - energija dobivena energetskom pretvorbom (transformacijom) iz primarne energije (npr. to je električna energija dobivena iz ugljena u termoelektrani).

SNAGA U (W) – rad izvršen u jedinici vremena.

SOLARNI KOLEKTOR – uređaj koji prikuplja sunčevu energiju za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje.

SPECIFIČNI TOPLINSKI KAPACITET c (kJ/kgK) – predstavlja količinu topline Q koja masu m od 1 kg zagrije za 1K.

SPLIT SUSTAV – uređaj za hlađenje zraka koji ima odvojenu vanjsku jedinicu, u kojoj su smješteni kondenzator i kompresor, od unutarnje jedinice kojoj su smješteni isparivač i regulacijski ventil.

STAKLENIČKI PLINOVI – plinovi koji apsorbiraju infracrvene zrake, prirodni ili sintetički, koji uglavnom u atmosferu dospijevaju emisijom plinova, a djelomično nastaju u atmosferi kemijskim reakcijama.

STUPANJ DJELOVANJA – omjer korisno dobivenog rada ili snage i utrošenog rada ili snage.

TERMOSTATSKI VENTIL – regulira temperaturu prostorije na način da upravlja protokom ogrjevne vode kroz ogrjevno tijelo.

TERMOELEKTRANA – električna centrala koja energiju dobiva postupkom sagorijevanja goriva.

TOPLINSKO – IZOLACIJSKI MATERIJAL – materijal sa malim koeficijentom toplinske provodljivosti.

TOPLINSKI DOBICI PROSTORA – količina topline koja ulazi u hlađeni prostor iz vanjskih izvora ili se predaje prostoru od unutarnjih izvora topline u promatranom vremenskom intervalu.

TOPLINSKI MOST – manje područje u omotaču grijanog dijela zgrade kroz koje je toplinski tok povećan radi promjene materijala, debljine ili geometrije građevnog dijela.

TOPLINSKI TOK – predstavlja prenesenu količinu topline u jedinici vremena.

TRANSMISIJSKI TOPLINSKI GUBICI – gubici koji nastaju zbog izlaza topline kroz stjenke zidova, prozore, vrata i dr. 

UČINKOVITOST, ISKORISTIVOST – predstavlja odnos dobivene količine topline ili toplinskog toka i utrošene količine topline ili unesenog toplinskog toka.

VENTILACIJSKI TOPLINSKI GUBICI – nastaju zbog prodora vanjskog zraka kroz prozore i vrata.

VJETROGENERATOR – autonomna proizvodna jedinica električne energije koja se sastoji od vjetroturbine i generatora.

VJETROTURBINA – uređaj za proizvodnju električne energije iz kinetičke energije vjetra.