PUP Poreč - CENTAR IV (DPU-12)

PUP Poreč - CENTAR IV (DPU-12)

Detaljni plan uređenja /PUP/ detaljno određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Detaljni plan uređenja /PUP/ u skladu s prostornim planovima šireg područja /PPU, GUP/ detaljno razrađuje:

  • uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,
  • određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti,
  • odredbe za provođenje plana.

Lokacija: - grad Poreč – centar

Namjena: - mješovita

Odredbe za provođenje: Službeni glasnik br. 9a/92. i 1/95.

Grafički prikazi: