DPU OMV - poslovna zona (DPU-10)

DPU OMV - poslovna zona (DPU-10)

Detaljni plan uređenja detaljno određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Detaljni plan uređenja u skladu s prostornim planovima šireg područja /PPU, GUP/ detaljno razrađuje:

  • uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,
  • određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti,
  • odredbe za provođenje plana.
Lokacija: - grad Poreč – OMV

Namjena: - gospodarska – poslovna

Odredbe za provođenje: Službeni glasnik br. 10/08., 16/17., 16/17. - pročišćeni tekst

Grafički prikazi: