Prostorni plan uređenja Grada Poreča (PPU-1)

Prostorni plan uređenja Grada Poreča (PPU-1)

Prostorni plan uređenja grada određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području grada.

Prostorni plan uređenja određuje osobito:

  • osnovu naseljenosti uključivo površine naselja, urbanu obnovu postojećih izgrađenih područja te sanaciju degradiranih urbanih i ruralnih područja,
  • razmještaj djelatnosti u prostoru sa smjernicama i prioritetima za postizanje ciljeva prostornog uređenja,
  • osnovu s prikazom poljoprivrednih i šumskih zemljišta, vodnih izvora i vodnogospodarskih sustava, područja mineralnih sirovina, prirodnih i kulturnopovijesnih i krajobraznih vrijednosti te ugroženih područja,
  • osnovu javne, komunalne i druge infrastrukture,
  • zahvate u prostoru lokalnog značenja,
  • uvjete za provedbu prostornog plana s granicama građevinskih područja (osnovne pokazatelje namjene površina, uvjete za gradnju u građevinskim područjima naselja u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja i izvan građevinskih područja, opće uvjete i standarde opremanja zemljišta i obvezno priključivanje građevina na komunalnu i drugu infrastrukturu, mjere za zaštitu okoliša, obveznu izradu prostornih planova užih područja, i dr.).

 

Područje obuhvata: Grad Poreč – jedinica lokalne samouprave

 

Lokacija: Grad Poreč

Odredbe za provođenje: Službeni glasnik br. 14/02. 8/06. 7/10. i 8/10. - pročišćeni tekst

 

Grafički prikazi: