Poslovni i drugi prostori

Poslovni i drugi prostori

U nastavku slijede informacije o zakupu poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada, te koncesijama na pomorskom dobru.

Zakup poslovnih prostora

Zakup poslovnog prostora regulira Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/215 I 112/2018) i Odluka o poslovnom prostoru Grada Poreča- Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča- Parenzo“ , broj 03/21).

Poslovni prostori Grada Poreča-Parenzo daju se u zakup putem javnog natječaja, na temelju Odluke Gradonačelnika,  a sve to sukladno Odluci o poslovnom prostoru Grada Poreča- Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča- Parenzo“, broj 03/21). Postupak i uvjeti davanja u zakup poslovnog prostora propisani su navedenom Odlukom, kao i informacije što sve sadrži ugovor o zakupu i koji su razlozi za prestanak. Mjesečna zakupnina za poslovne prostore izračunava se umnoškom površine poslovnog prostora i cijene zakupnine izražene u EUR/ m2.  

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU fondove.

Korištenje javnih površina

Uvjeti, postupak i način dodjele javnih površina, nadležnosti, kriteriji prema kojima se vrši izbor ponuditelja, način rada nadležnih radnih tijela i druga pitanja vezana za segment javnih površina utvrđena su Pravilnikom o korištenju javnih površina (Službeni glasnik Grada Poreča, broj 6/07, 2/08).

Porezni iznosi i način obračuna poreza za korištenje javnih površina, utvrđeni su Odlukom o porezima Grada Poreča-Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča, broj 16/01, 18/06, 4/08, 1/10, 4/10, 3/11 i 3/12).

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav – Odsjek za upravno administrativne poslove.

Obrasci zahtjeva za korištenje javnih površina:


Koncesije na pomorskom dobru

Koncesije na pomorskom dobru u ingerenciji Grada Poreča-Parenzo regulira Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03), odnosno Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04).

Koncesije na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo izdaju se na temelju podnesenog zahtjeva, ovisno o tipu djelatnosti koja se želi obnašati. Mikrolokacija obnašanja djelatnosti na pomorskom dobru, kao i sve ostale informacije potrebne da se ishodi koncesija na pomorskom dobru navedene su u Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Poreča-Parenzo (za svaku tekuću godinu) kojeg donosi Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo. 

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom.