Gospodarstvo Poreča u brojkama

Gospodarstvo Poreča u brojkama

U 2017. godini u Poreču je, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo 1 305 poduzetnika pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit. Navedeni je skup poduzetnika promatrano na razini Poreča poslovao s neto dobiti u iznosu od 441,3 milijuna kuna.

U ukupnom broju poduzetnika županije sudjeluju sa 12,8%, u broju zaposlenih sa 16,4%, ukupnim prihodima sa 15,0% te u dobiti razdoblja sa 22,5%

Poduzetnici Poreča su u 2017. godini imali 8 315 zaposlenih, što je 16,4% ukupno zaposlenih u Istarskoj županiji te 0,9% zaposlenih kod poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Ostvarili su ukupan prihod u iznosu od 5,1 milijardi kuna što je udio od 15,0% u ukupnim prihodima poduzetnika Istarske županije i 0,7% od ukupnoga prihoda poduzetnika na razini RH.

U nastavku slijedi tablični prikaz broja poduzetnika, zaposlenih, iznos ukupnih prihoda te prosječna mjesečna neto plaća u petogodišnjem razdoblju.

Tablica 1: Broj poduzetnika, broj zaposlenih te osnovni rezultati poslovanja poduzetnika grada Poreča u razdoblju 2011. - 2017. g.[1]   (iznosi u tisućama kuna)

Opis

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Broj poduzetnika

1.205

1.272

1.258

1.261

1.279

1.260

1.305

Broj zaposlenih

5.998

6.221

6.832

6.966

7.464

7.704

8.315

Ukupni prihodi

2.930.219

3.222.767

3.474.556

3.850.029

4.216.843

4.733.330

5.063.176

Ukupni rashodi

2.865.323

3.084.591

3.351.737

3.664.221

3.951.454

4.279.232

4.582.208

Dobit razdoblja

158.836

267.240

280.320

243.581

297.098

575.620

509.847

Gubitak razdoblja

131.421

149.479

157.090

86.254

85.238

90.314

68.504

Konsolidirani financijski rezultat – neto dobit

27.415

117.761

123.230

157.327

211.861

485.307

441.343

Investicije u novu dugotrajnu imovinu[2]

283.797

396.013

347.527

460.625

743.734

448.272

601.651

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom

4.417

4.701

4.527

5.087

5.359

5.574

5.864

Izvoz

1.100.024

1.306.580

1.410.597

1.678.425

1.833.422

2.156.381

2.274.074

Uvoz

222.620

300.061

317.722

348.903

363.904

335.158

334.037

Trgovinski saldo (izvoz minus uvoz)

877.404

1.006.519

1.092.875

1.329.522

1.469.518

1.821.223

1.940.037

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2011. – 2017. Godinu

U 2017. godini poduzetnici grada Poreča ostvarili su ukupan prihod od 5,1 milijardi kuna što je 608,9 tisuća kuna po zaposlenom te je isti manji u odnosu na 2016. godinu kada je iznosio 614,4 tisuća kuna, ali je viši u odnosu na 2011. godinu u kojoj je prihod po zaposlenom iznosio 488,5 tisuća kuna.

U rezultatima poslovanja poduzetnika grada Poreča dominantna je uloga privatnog sektora. U tom sektoru u 2017. godini bilo je najviše zaposlenih, njih 4 953 zaposlena što je 59,6% ukupno zaposlenih na području grada Poreča. U strukturi gospodarstva grada Poreča u 2017. godini prema kriteriju broja zaposlenih, dominantnu ulogu imaju poduzetnici djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, trgovine na veliko i malo te građevinarstva.

Grad Poreč je na 2. mjestu unutar Istarske županije po broju poduzetnika, a na razini RH je na 10. mjestu. Po broju zaposlenih na razini RH nalazi se na 15. mjestu, a po ukupnom prihodu na 17. mjestu.

Poduzetnici grada Poreča u 2017. godini, u odnosu na 2016. godinu ostvarili su veći ukupan prihod i to za 686,2 milijuna kuna, odnosno povećanje od 15,7%. Konsolidirani financijski rezultat (neto dobit) smanjen je u odnosu na prethodnu godinu i to za 6,9% odnosno za 32,5 milijuna kuna.

Ostvarena neto dobit u 2017. godini u iznosu od 441,3 milijuna kuna, rezultat je rada 8 315 zaposlenika kod  1 305 poduzetnika grada Poreča, koji su uz ukupan prihod od 5,1 milijardi kuna, ostvarili ukupne rashode od 4,6 milijarde kuna, a time i dobit razdoblja kod 792 poduzetnika dobitaša u iznosu 509,8 milijun kuna te gubitak razdoblja kod 513 poduzetnika u iznosu od 68,5 milijuna kuna.

U 2017. godini poduzetnici na području grada Poreča ostvarili su neto dobit od 441,3 milijuna kuna, dok su poduzetnici Istarske županije ostvarili neto gubitak u iznosu od 309,7 milijuna kuna, a poduzetnici na području cjelokupne Republike Hrvatske ostvarili neto dobit od 21,9 milijardi kuna.

U nastavku slijedi tablični prikaz podataka iz kojih je vidljiv značajan udio poduzetnika čije je sjedište u gradu Poreču.

Tablica 2:       Udio poduzetnika grada Poreča u poduzetništvu Istarske županije i u RH u 2017. g.

(iznosi u tisućama kuna)

Teritorijalna razina

Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihod

Neto dobit

Broj

Broj

Iznos

Iznos

Republika Hrvatska

120.081

882.884

678.395.213

21.885.497

Istarska županija

10.222

50.667

33.865.693

-309.683

Grad Poreč

1.305

8.315

5.063.176

441.343

Poreč - udio u RH

1,1%

0,9%

0,7%

2,0%

Poreč - udio u Istarskoj županiji

12,8%

16,4%

15,0%

-

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2011. – 2017. godinu

OSTALE VRSTE POSLOVNIH SUBJEKATA U GRADU POREČU

Osim poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija, u gradu Poreču sjedište ima 15 proračunskih korisnika, 59 neprofitnih organizacija te 58 obrtnika, obveznik poreza na dobit, čiji su rezultati uključeni u rezultate poduzetnika grada Poreča u 2017. godini, jer je riječ o obveznicima sastavljanja godišnjeg financijskog izvještaja. Podaci o obrtnicima u sustavu poreza na dohodak i njihovom financijskom poslovanju na pojedinačnoj, ali i na agregiranoj razini nisu raspoloživi. Naime, obrtnici, obveznici poreza na dohodak, financijske rezultate poslovanja iskazuju jedino u prilogu uz prijavu poreza na dohodak, koju predaju Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, ali isti nisu javno dostupni.