Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Varvari – St.Lindi

Izmjene i dopune izrađuju se i donose za dijelove Plana koji su u grafičkom prikazu Plana prikazani oznakama - „područje I“, „područje II“ i „područje III“,        

Izmjene i dopune u tekstualnom dijelu Plana – Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst, označene su na sljedeći način:  Crvena boja – tekst koji se briše,  Plava boja – tekst koji se dodaje.

Plan uređenja naselja Varvari-St.Lindi je dugoročni prostorno-planski dokument, koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planovima šireg područja (Prostorni plan uređenja Grada Poreča /“Sl.glasnik Grada Poreča”, br. 14/02. 8/06. 7/10. i 8/10. - pročišćeni tekst/ i Generalni urbanistički plan grada Poreča /“Sl.glasnik grada Poreč”, br. 11/01. 9/07. 7/10. i 9/10. - pročišćeni tekst/) utvrđuje smjernice za uređenje stambenih, javnih, društvenih, gospodarskih, kulturno - povijesnih, prirodnih i drugih područja, osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora na području naselja Varvari –St.Lindi za razdoblje do 2020. godine.

Planom se utvrđuju dugoročne osnove organiziranja i uređivanja prostora navedenog naselja u skladu sa ciljevima i zadacima društveno - gospodarskog razvoja, a posebno:

- osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima njegovog uređivanja,

- sustav infrastrukturnih koridora i građevina, te njihovo povezivanje sa sustavom susjednog i šireg područja,

- mjere zaštite i unapređivanja okoliša,

- mjere provedbe Plana.

Zone za izgradnju planiraju se unutar granica građevinskog područa naselja odrenenog važećim prostornim planom uređenja, a namjena ostalih površina planira se sukladno posebnim zakonima i prostornim planovima šireg područja.

Plan je izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, br. 76/07. 38/09. 55/11. i 90/11.)  i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98. 39/04. i 45/04. i 163/04.).

Svi elementi na temelju kojih će se izdavati akti kojima se dozvoljava gradnja /lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima građenja i dr./, a koji nisu posebno navedeni u ovom Planu, određuju se na temelju odredbi važećih prostornih planova šireg područja.

Podruje obuhvata Plana nalazi se unutar zašitnog obalnog područja određenog prostornim planovima šireg područja, a izvan zaštićenog obalnog područja mora - ZOP.

Plan se donosi za područje obuhvata prikazano u grafičkom dijelu Plana, ukupne površine cca 37,99 ha. Plan se donosi za:

- građevinska područja naselja Varvari i St.Lindi,

- dio katastarskih općina Vrvari , Musalež i Žbandaj.

Svoje prijedloge i primjedbe možete, na ispunjenom obrascu (u prilogu), poslati na e-mail adresu:prostorno.planiranje@porec.hr

In italiano...