Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja liste reda prvenstva potencijalnih kupaca

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje na području Gradu Poreča-Parenzo, KLASA: 011-01/13-01/129, URBROJ: 2167/01-07-13-4, od 23. prosinca 2013. god., („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“, broj 11/13) i članka 2. Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Poreča-Parenzo, KLASA: 370-03/13-01/38, URBROJ: 2167/01-09/01-13-4, od 28. listopada 2013. god., („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“, broj 9/13), Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom Grada Poreča-Parenzo objavljuje:
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja liste reda prvenstva potencijalnih kupaca

I. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUKU
Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje imaju svi građani - državljani Republike Hrvatske.

II.UVJETI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE LISTE REDA PRVENSTVA
Lista prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje utvrđuje se na temelju slijedećih uvjeta i mjerila:
1. uvjeti stanovanja,
2. stambeni status,
3. vrijeme prebivanja na području Grada Poreča-Parenzo za podnositelja zahtjeva,
4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
5. životna dob podnositelja zahtjeva,
6. stručna sprema podnositelja zahtjeva,
7. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,
8. invalidnost ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva,
9. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
10. status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
11. status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva.

III ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV
Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za kupnju stana mora priložiti slijedeće isprave:
1. domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
2. rodni list ili vjenčani list - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
3. uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
4. javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju.
5. dokaz stambenog statusa: ugovor o najmu stana - ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najmanje tri mjeseca prije objave ovoga Javnog poziva), ili izjava o statusu najmoprimca bez zaključenog ugovora o najmu stana, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka; ovjerena izjava o stanovanju kod člana obitelji; e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,
6. izjavu o postojanju izvanbračne zajednice, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka,
7. dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma),
8. dokaz o školovanju djece - potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,
9. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva,
10. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
11. rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,
12. potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - za podnositelja zahtjeva.

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave. Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid službenim osobama Grada Poreča-Parenzo najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.
U svrhu utvrđivanja uvjeta i mjerila za kupnju stana po ovoj Odluci, Povjerenstvo može zatražiti i dodatne dokaze.
Zahtjev za utvrđivanje Liste reda prvenstva potencijalnih kupaca podnosi se isključivo na određenom obrascu Grada Poreča-Parenzo.
Obrasci zahtjeva i izjava koje se ovjeravaju kod javnog bilježnika mogu se podići u Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom Grada Poreča-Parenzo, na adresi Obala m. Tita 5, Poreč, odnosno preuzeti sa WEB stranice Grada Poreča-Parenzo, http://www.porec.hr/

IV ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA:
Podnositelji zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje podnose zahtjev s priloženom potrebnom dokumentacijom u vremenskom razdoblju od 23. siječnja zaključno do 21. veljače 2014. god., putem pošte ili osobno u pisarnicu Grada Poreča-Parenzo. Zahtjev sa svim predviđenim ispravama u privitku, predaje se u zatvorenoj omotnici neposredno, osobno u pisarnici Grada Poreča-Parenzo ili šalje poštom na adresu: Grad Poreč-Parenzo, Obala m. Tita 5, sa naznakom „JAVNI POZIV – PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE – NE OTVARAJ„.
Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti u Gradskoj upravi Grada Poreča-Parenzo na telefon 451-099, int. 125, svakim radnim danom od 8,30 do 11,00 sati. Zahtjevi podneseni izvan roka, neće se razmatrati.

Ukoliko zahtjevu nisu dostavljeni dokazi o ispunjavanju pojedinih uvjeta i mjerila iz točke II. ovog Poziva, bodovanje takvog zahtjeva izvršiti će se bez bodovanja uvjeta i mjerila za koje nije dostavljena dokumentacija.

V OSTALI PODACI:
Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana. Veličina stana za koji se može podnijeti zahtjev za kupnju, ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:
a) 1 (jedna) osoba do 44 m2 ZPS (zatvorene površine stana)
b) 2 (dvije) osobe do 49 m2 ZPS (zatvorene površine stana)
c) 3 (tri) osobe do 67 m2 ZPS (zatvorene površine stana)
d) 4 (četiri) osobe do 76 m2 ZPS (zatvorene površine stana)
e) 5 (pet) osoba do 80 m2 ZPS (zatvorene površine stana)
f) 6 (šest) i više osoba do 92 m2 ZPS (zatvorene površine stana)

Ukoliko u toku natječaja neće biti zainteresiranih podnositelja zahtjeva s većim brojem članova obiteljskog domaćinstva za kupnju većeg stana, postoji mogućnost kupnje većeg stana i za podnositelje zahtjeva s manjim brojem članova obiteljskog domaćinstva.
Ukoliko dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednak broj bodova, prednost pri odabiru stana veće površine ostvaruje podnositelj zahtjeva koji ima više bodova po osnovi:
1. broja članova obiteljskog domaćinstva,
2. stambenog statusa,
3. godina života.

Utvrđeni bodovi prema mjerilima iz točke II ovog Javnog poziva zbrajaju se, te se na osnovu ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju prava ima onaj podnositelj zahtjeva koji ima više bodova po osnovi prebivališta.
Za bodovanje prema uvjetima i mjerilima iz ovog Poziva, mjerodavan je zadnji dan roka za predaju zahtjeva. Po zaprimljenim zahtjevima, Povjerenstvo za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje iste će razmotriti, te sačiniti prijedlog Liste reda prvenstva.

Prijedlog liste prvenstva sadrži:
a) redni broj,
b) prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva,
c) broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,
d) ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,
e) mjesto i datum utvrđivanja Liste prvenstva.

Prijedlog Liste prvenstva objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo i na WEB stranicama Grada Poreča-Parenzo.
Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed predložene Liste prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore i utvrđivanje Konačne liste prvenstva Grada Poreča-Parenzo, u roku od 8 (osam) dana od dana objave prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Poreča-Parenzo, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje Konačne liste prvenstva.
Konačnu listu prvenstva utvrđuje Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje Konačne liste prvenstva, te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Poreča-Parenzo.
Konačna lista prvenstva sadrži:
a) redni broj,
b) prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva,
c) broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,
d) ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,
e) mjesto i datum utvrđivanja Konačne Liste prvenstva.

Konačna Lista prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo i na WEB stranicama Grada Poreča-Parenzo, www.porec.hr Osoba za koju se utvrdi da je dala neistinite podatke o ispunjavanju uvjeta za uvrštenje na Listu prvenstva kao i osoba za koju se u tijeku trajanja Konačne liste prvenstva utvrdi da više ne ispunjava uvjete na osnovu kojih je uvrštena na listu, briše se sa Liste reda prvenstva, odnosno sa Konačne liste prvenstva. Odluku o brisanju donosi Povjerenstvo.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na odluku o brisanju. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore i utvrđivanje Konačne liste prvenstva Grada Poreča-Parenzo, u roku od 8 (osam) dana od dana objave prijedloga Konačne liste prvenstva na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Poreča-Parenzo. Odluka koju po podnesenom prigovoru donosi Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje Konačne liste prvenstva, je konačna.
Procjenu platežne sposobnosti podnositelja zahtjeva uvrštenih na Konačnu listu prvenstva obavljaju poslovne banke koje odobravaju kreditna sredstva.
Konačnu listu prvenstva Povjerenstvo dostavlja poslovnim bankama, radi davanja prethodne suglasnosti da podnositelji zahtjeva uvršteni na Konačnu listu prvenstva ispunjavaju uvjete u pogledu platežne sposobnosti. Na osnovu Konačne liste prvenstva i dobivene suglasnosti poslovnih banaka, Povjerenstvo izrađuje pojedinačne odluke o odobravanju zahtjeva za kupnju stana.

Odluka o odobravanju zahtjeva za kupnju stana obavezno sadrži:
a) prezime i ime osobe kojoj je odobren zahtjev za kupnju stana,
b) podatke o stanu,
c) podatke iz suglasnosti poslovne banke,
d) odredbu o obvezi sklapanja predugovora o kupnji stana.

Konačnu listu prvenstva i pojedinačne odluke Povjerenstvo dostavlja Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja s podnositeljem zahtjeva sklapa predugovor i ugovor o kupnji stana u skladu sa Zakonom.
Ovaj će se poziv objaviti na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo, na WEB stranicama Grada Poreča-Parenzo - www.porec.hr, te će se obavijest o istome objaviti putem dnevnog lista Glas Istre.

KLASA: 370-03/13-01/36
URBROJ: 2167/01-02/09-14-13
Poreč-Parenzo, 23. siječanj 2014. god.

Pročelnik Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom
Đulijano Petrović, dipl.ing.geod