Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA POREČA-PARENZO (SERVISNA ZONA POREČ III-FACINKA)

Temeljem Odluke Komisije za raspolaganje nekretninama većih od 1.000,000,00 kuna, Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo, KLASA: 011-01/13-01/145 URBROJ: 2167/01-07-13-2 od 23.10.2013. godine., objavljuje se

N A T J E Č A J

za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju suvlasničkih dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo na području UPU-a servisne zone Poreč -područje III- Facinka, k.o. Poreč i to:A. OPĆI PODACI

1. Poziv za podnošenje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju suvlasničkih dijelova nekretnina na području UPU-a servisne zone Poreč -područje III - Facinka.

1.1. GRAD POREČ-PARENZO, Obala M. Tita 5, izlaže prodaji suvlasničke dijelove nekretnina u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo na području servisne zone Poreč -područje III, katastarska općina Poreč i to:

Redni br.

Katastarska čestica

Katastarska općina

Površina u m2

Cijena po m2 (€)

Početna cijena

(€)

1.

790/3112 dijela k.č.4192/1

Poreč

790

80,00

63.200,00

2.

18635/35017 dijela k.č. 4192/4

Poreč

18.635

80,00

1.490.800,00

3.

4193

Poreč

400

80,00

32.000,00

4.

4194

Poreč

873

80,00

69.840,00

5.

4195

Poreč

1.523

80,00

121.840,00

6.

2497/3472 dijela k.č. 4196

Poreč

2.497

80,00

199.760,00

7.

704/721 k.č. 4197

Poreč

704

80,00

56.320,00

Ukupno

25.422

2.033.760,001.2. Za navedeno područje na snazi je Urbanistički plan uređenja Servisna zona Poreč - područje III (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 12/10), kojim je utvrđena detaljna namjena površina, osnovne smjernice za uređenje i zaštitu prostora u građevinskom području gospodarske namjene.


2. Identitet ponuditelja

2.1. Ponude mogu podnijeti fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pravo podnošenja ponuda imaju i strani državljani i pravne osobe sukladno odredbama članka 354. do 358. a Zakona o vlasništvu i drugima stvarnim pravima (NN br. 94/96., 68/98.,137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.).

2.2. Pismena ponuda mora sadržavati:

-za fizičke osobe-ime, prezime, adresu, broj telefona, OIB,

-za pravne osobe-naziv tvrtke, adresu sjedišta, broj telefona, MB, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,

-podatke o zemljištu za koje se natječe,

-iznos ponuđene cijene,

-izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja, ovjerenu kod javnog bilježnika,

-dokaz da natjecatelj nema duga prema Gradu Poreču-Parenzu (potvrda Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo),

-broj računa i naziv banke natjecatelja, za povrat jamčevine,

Uz ponudu natjecatelj je dužan priložiti:

- dokaz o državljanskom statusu, ne starije od 6 (šest) mjeseci, u izvorniku ili ovjerenom presliku, (za fizičke osobe),

- dokaz o registraciji, ne starije od 6 mjeseci, u izvorniku ili u ovjerenom presliku, (za pravne osobe),

- dokaz o uplaćenoj jamčevini, obavezno u izvorniku,

- punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (ako natjecatelja zastupa punomoćnik), u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Ponuda koja ne sadrži sve elemente iz točke 2. ovog Natječaja neće se uzeti u razmatranje, te će se tretirati kao nepotpuna ponuda.

2.3. Ponuditelji mogu priložiti i druge dokumente koji utvrđuju njihov identitet i bonitet, a koji oni smatraju bitnim.


3. Troškovi ponuditelja

3.1. Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude te čitav postupak prikupljanja ponuda. GRAD POREČ-PARENZO ni u kojem slučaju nije u obvezi naknaditi ponuditelju te troškove, bez obzira na način vođenje i konačni rezultat postupka prikupljanja ponuda.


4. Rok za podnošenje ponude

4.1. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Poreča i na službenim stranicama Grada Poreča –www.porec.hr.B. PRIPREMA PONUDE

5. Jezik ponude

5.1. Ponuda koju pripremi ponuditelj mora biti napisana na hrvatskom jeziku. Sadržaj i redoslijed dokumenata koji sadržavaju ponudu navedeni su u točki 2.2. javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta na području servisne zone Poreč -područje III.


6. Cijena i jamčevina

6.1. Kupoprodajna cijena utvrđena je po procjeni ovlaštenog sudskog vještaka u iznosu od 80,00 €/m2. Plaćanje se vrši u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

6.2 Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, uplatiti na žiro račun Grada Poreča-Parenzo, najkasnije do 31.12.2013.godine računajući od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Rok plaćanja biti će ugovoren kao bitan sastojak ugovora.

6.3. Na ime jamčevine ponuditelji su dužni uplatiti iznos od 10% od početne tržne cijene zemljišta, protuvrijednost u kunama, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja ili ponuditi dvije bjanko zadužnice do iznosa vrijednosti jamčevine.

Jamčevina se uplaćuje na blagajni Grada Poreča-Parenzo ili na žiro račun Grada Poreča-Parenzo kod Privredne banke Zagreb d.d. broj HR1323400091834800003, poziv na broj 68 OIB sa naznakom: jamčevina za sudjelovanje na natječaju za kupnju suvl. dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo na području servisne zone Poreč.

Ukoliko ponuditelj ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo. Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, ukoliko preostali iznos kupoprodajne cijene uplati u roku iz točke 6. podtočke 6.2 ovog Natječaja.

U slučaju neplaćanja preostale kupovnine ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine.

6.4. Jamčevina se ne vraća:

- ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran kao najpovoljniji ponuditelj ili

- ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u roku od osam (8) dana od dana primitka poziva.


7
. Točnost i detaljnost dostavljenih podataka

7.1. Upozoravaju se svi ponuditelji u postupku da točno, detaljno i nedvosmisleno navedu sve podatke.

7.2. Ponuditelj preuzima rizik i odgovornost za točnost dostavljene ponude na način da će GRADU POREČU-PARENZO odgovarati za obradu elemenata ponude, te rangiranje ponuda. Ako u ponudi elementi budu nejasno, netočno i dvosmisleno navedeni, ili uopće ne budu navedeni, GRAD POREČ-PARENZO zadržava pravo da navedene nejasne i dvosmislene elemente ne obradi i ne verificira.


8. Oblik i potpis ponuda

8.1. Ponuditelj koji podnosi pismenu ponudu dužan je podnijeti istu za sve nekretnine navedene u tabelarnom prikazu Natječaja pod red. brojem 1.

8.2. Ponuditelj je dužan pismenu ponudu dostaviti adresiranu na:GRAD POREČ-PARENZO
Obala M. Tita 5, 52440 Poreč te nositi sljedeću oznaku:

« PONUDA ZA PRODAJU SUVL. DIJELOVA NEKRETNINA, U VLASNIŠTVU GRADA POREČA-PARENZO NA PODRUČJU SERVISNE ZONE POREČ»
područje-III NE OTVARAJC. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

9. Najpovoljnija ponuda

9.1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj ponuditelj koji ponudi najveći iznos kupoprodajne cijene.

Izabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je iznos kupoprodajne cijene, umanjen za iznos jamčevine, uplatiti u roku iz točke 6., podtočke 6.2 ovog Natječaja.

Ukoliko kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u roku iz točke 6. podtočke 6.2. ovog Natječaja, dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja, a ukoliko zakasni s plaćanjem više od 30 (trideset) dana od dana isteka roka iz prethodnog stavka ove točke natječaja, Grad Poreč-Parenzo ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor, dok kupac nema pravo na povrat jamčevine, odnosno u slučaju ponuđene bjanko zadužnice, Grad Poreč-Parenzo ima pravo naplate u visini vrijednosti jamčevine (10% od kupoprodajne cijene zemljišta).


10. Krajnji rok za podnošenje ponuda

10.1. Ponude moraju stići poštom ili biti predane i urudžbirane u pisarnici GRADA POREČA, Obala M. Tita 5, 52440 Poreč, do roka navedenog u natječaju. Ponude predane nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u GRAD POREČ-PARENZO, Obala M. Tita 5, 52440 Poreč.


11. Izmjene i povlačenje ponude

11.1. Ponuditelj može izmijeniti ili povući svoju ponudu nakon podnošenja ponude, ali samo pod uvjetom da su izmjena ili obavijest o povlačenju ponude primljeni u pisanom obliku od strane GRADA POREČA-PARENZO prije krajnjeg roka određenog za podnošenje ponude.

11.2. Izmjena ili obavijest o povlačenju ponude bit će ovjerena, pakirana i isporučena na isti način koji vrijedi za podnošenje ponuda.

11.3. Ponuda ne može biti povučena nakon isteka roka određenog za prikupljanje ponuda bez prethodne suglasnosti GRADA POREČA-PARENZO.


12. Otvaranje ponuda

12.1. Sve ponude otvorit će se Komisija za raspolaganje nekretninama većih od 1.000.000.00 kuna, te po donošenju Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja, uputiti istu Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo.


13.
GRAD POREČ-PARENZO, Gradsko vijeće zadržava pravo da prihvati bilo koju ponudu koja ispunjava uvjete određene javnim natječajem za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ili odbije bilo koju ponudu, i da poništi postupak prikupljanja ponuda i da odbije sve ponude, bez da pri tom snosi odgovornost prema bilo kojem od ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti ponuditelje o razlozima za takav postupak.


Predsjednik Komisije
Adriano Jakus