Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Održana 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo

Na 37. sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo na kojoj je bilo prisutno 16 od 19 vijećnika Gradsko vijeće jednoglasno je izglasalo sljedeće točke: - Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća  
- Vijećnička pitanja, odgovori i informacije  
- Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Poreča - Parenzo  za 2011. godinu  
- Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2012. godinu        
- Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2012. godinu i projekcije za  2013. i 2014. godinu
- Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  
- Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  
- Prve izmjene i dopune programa javnih potreba za Grad Poreč u 2012. godini u predškolskom obrazovanju, obrazovanju, kulturi, sportu, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i ostalim programima u društvenim djelatnostima  
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča-Parenzo u 2012. godini  
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Poreča-Parenzo za 2012. godinu
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana UV DV -Scuola dell' infanzia Paperino Poreč-Parenzo
- Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 4551/3  k.o. Poreč  
- Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine oznake k.č. 4541/1  k.o. Poreč
- Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 568/4  k.o. Mugeba 
- Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra (rekonstrukcija kolektora Poreč-sjever sa crpnim stanicama Vinarski podrum i Materada)
- Odluka o opozivu i imenovanju uprave-direktora TD Parentium d.o.o. Poreč (Izvjestitelj: Gradonačelnik)