Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

37.sjednica Gradskog vijeća u četvrtak

37.sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u Velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo, Obala maršala Tita 5/I u četvrtak, 09. kolovoza  2012. godine u 20,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

3. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2011. godinu

4. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2012. godinu

5. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
(Izvjestiteljica za točke 3. do 5.: Tatjana Matošević)

6. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

7. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
(Izvjestitelj za točke 6. i 7.: Milan Laković)

8. Prve izmjene i dopune programa javnih potreba za Grad Poreč u 2012. godini u predškolskom obrazovanju, obrazovanju, kulturi, sportu, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i ostalim programima u društvenim djelatnostima

9. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča-Parenzo u 2012. godini

10. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Poreča-Parenzo za 2012. godinu

11. Odluka o razrješenju i imenovanju člana UV DV -Scuola dell' infanzia Paperino Poreč-Parenzo (Izvjestiteljica 8. do 11.: Vesna Kordić)

12. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 4551/3 k.o. Poreč

13. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine oznake k.č. 4541/1 k.o. Poreč

14. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 568/4 k.o. Mugeba

15. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra (rekonstrukcija kolektora Poreč-sjever sa crpnim stanicama Vinarski podrum i Materada)
(Izvjestitelj za točke 12. do 15.: Đulijano Petrović)