Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Elaborat javnih površina

Gradonačelnik Grada Poreča Edi Štifanić  je 8. lipnja 2009. godine, razmotrio prijedlog izmjene i dopune Elaborata javnih površina za ugostiteljske terase, te je donio sljedeći zaključak:

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradonačelnik Grada Poreča je 08. lipnja 2009. godine, razmotrio prijedlog izmjene i dopune Elaborata javnih površina za ugostiteljske terase, te je donio sljedeći

Z A K L J U Č A K    

1. Prihvaća se prijedlog izmjene i dopune Elaborata javnih površina-ugostiteljske terase, na način da se utvrdenove odnosno da se izvrše izmjene postojećih javnih površina za ugostiteljske terase prema zahtjevima podnositelja i to 

a) utvrđuju se nove javne površine - ugostiteljske terase u naselju Červar Porat i u Poreču, Obala maršala Tita 17, sukladno zahtjevima podnositelja prema grafičkim rješenjima u privitku,

b) prihvaćaju se izmjene u javnim površinama - ugostiteljske terase prema podnijetim prijedlozima Pegaz d.o.o. iz Poreča, Lovrinović Draga iz Poreča, Kain Mirana iz Poreča,  Esati Edmonda iz Poreča, Mjesnog odbora Joakim Rakovac iz Poreča, IMF d.o.o. iz Poreča, Šantić Petre iz Poreča, Val d.o.o. iz Poreča i Amfora d.o.o. iz Poreča, prema grafičkim rješenjima u privitku.

Korištenje javne površine-ugostiteljske terase ispred ugostiteljskih objekata Barilla i Sv. Nikola, omogućava se na način da se stolovi i stolice, bez postavljanja suncobrana, mogu dnevno postaviti u vremenu od 17,00 do 24,00 sata, uz obavezno svakodnevno uklanjanje.

c) ne prihvaćaju se zahtjevi za izmjenama u javnim površinama - ugostiteljske terase prema zahtjevima, Berisha Bekima iz Poreča, Ferati Idriza iz Poreča, Darrer Andrea iz Poreča i Famose bar d.o.o. iz Poreča.

2.Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča  da utvrdi i sačini pročišćeni tekst Elaborata javnih površina - ugostiteljske terase, sukladno točki 1. ovoga Zaključka.

 

 

 GRADONAČELNIK

Edi Štifanić