Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom i broji 17 članova.

Odlučuje o poslovima lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a posebno o uređenju naselja i stanovanju, prostornom i urbanističkom planiranju, komunalnim djelatnostima, brizi o djeci, socijalnoj skrbi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odgoju i osnovnom obrazovanju, kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, zaštiti potrošača, zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarnoj i civilnoj zaštiti, kao i o drugim pitanjima.

Gradsko vijeće:

 • donosi Statut Grada,
 • donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • raspisuje referendum,
 • odlučuje o pokroviteljstvu u kojemu Grad preuzima materijalne obveze,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,
 • osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, kulturnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i Statutom.

Gradsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i razrješenja:

 • predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 • predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća,
 • drugih nositelja i predstavnika Grada u tijelima i institucijama određenim Statutom i drugim propisima.