Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv za prijavu programa i projekata

Poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja predškolskog odgoja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstva, radi uvrštenja u programe javnih potreba u Gradu Poreču za 2009. godinu

Programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju javnih potreba iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstva, za koje se može osigurati financijska potpora iz proračuna Grada Poreča za 2009. godinu, razdjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, jesu djelatnosti, programi, projekti, akcije i manifestacije koji se odnose na:

- osiguravanje potreba građana u oblasti brige o djeci, obrazovanja i odgoja,

- osiguravanje lokalnih potreba građana u oblasti kulture, sporta i tehničke kulture,

- zaštite i unapređenja socijalne skrbi na području Grada,

- zaštite i unapređenja kvalitete življenja te unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada.

U proračunu Grada Poreča, u razdjelu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, osigurati će se financijska potpora za programe i projekte u slijedećim područjima:

1. predškolskom odgoju,

2. obrazovanju,

3. kulturi,

4. tehničkoj kulturi,

5. sportu,

6. socijalnoj skrbi,

7. zdravstvu

8. za ostale programe i projekte.

Opći uvjeti za prijavu:

- pravo podnošenja prijave imaju pravne osobe koje imaju sjedište i djeluju na području Grada Poreča ili svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike sa područja Grada Poreča, te su upisane u odgovarajuće registre za obavljanje djelatnosti,

- uz prijavu je potrebno priložiti dokaz da je prijavljeni program/projekt prethodno prihvaćen od strane ovlaštenog tijela podnositelja,

- udio vlastitih sredstava za realizaciju programa/projekta treba biti u najmanjem iznosu od 10% u odnosu na ukupni proračun programa/projekta.

Natječajna dokumentacija (obrasci za prijavu i upute za popunjavanje obrazaca) može se podići u Prijamnoj kancelariji Gradske uprave Grada Poreča u Poreču, Obala maršala Tita 4, u uredovnom radnom vremenu (ponedjeljak, utorak, srijeda, petak, od 8,00 do 11,00 sati) .

Informacije je moguće dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Obala maršala Tita 5 (soba broj 22) ili na telefon broj: 052 451 099 (interni 121), u uredovnom radnom vremenu.

Prijave na popunjenim obrascima i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje dostavljaju se u četiri (4) primjerka na adresu Upravnog odjela kako je navedeno u točki IV. ovog Poziva.

Prijavi se prilaže analiza poslovanja i izvršenja programa rada za prvih šest mjeseci 2008. godine s posebnim izvještajem po svim prihodima i vrstama izdataka.

Udruge, institucije ili ustanove čije je sjedište izvan Grada Poreča moraju uz prijavu predati i popis korisnika njihovih aktivnosti s područja Grada Poreča.

Rok za podnošenje prijava počinje teći slijedećeg dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči Grada Poreča i u drugim glasilima i traje do petka 26. rujna 2008. godine.

Pri vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će slijedeći kriteriji:

- relevantnost programa/ projekta sukladno točci I. i II. ovog poziva,

- povezanost sa zajednicom – (pre)poznavanje, analiza i rješavanje konkretnog problema u zajednici,

- ciljevi - jasno iskazani ciljevi programa/projekta,

- logička povezanost - planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima,

- rad s korisnicima - neposredan rad s korisnicima,

- infrastruktura - postojanje materijalne (prostor, oprema) i stručne (organizacija, ljudski resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta,

- umreženost - suradnja, koordinacija i/ili partnerstvo s drugim subjektima,

- volontarijat - uključivanje volontera u rad,

- ekonomičnost – odnos očekivanih učinaka i troškova,

- doseg programa i projekta - u smislu teritorijalne pokrivenosti grada, odnosno «gradski karakter» programa/projekta,

- obuhvat korisnika – kvantitativni (broj) i kvalitativni (ciljana rizična skupina),

- prethodno iskustvo – rezultati rada, te podaci o evaluaciji programa/ projekta,

- prepoznatljivost i prihvaćenost programa/projekta u širem okruženju - podrška jedinica lokalne i regionalne samouprave, financijska potpora iz drugih izvora i sl.

U području socijalne skrbi prednost će se, sukladno Programskim smjernicama socijalnog razvoja Grada Poreča, dati programima/projektima koji se odnose na:

1. skrb o starijim osobama

Prednost se daje programima i projektima kojima je cilj jačanje i poticanje:

- poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi, a posebno razvoja

izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije,

- kvalitetno provođenje slobodnog vremena, te aktivno sudjelovanje u životu zajednice

osoba starije životne dobi,

- uključivanje osoba starije životne dobi u sportske i rekreativne aktivnosti u zajednici,

2. zaštita djece, mladih, braka i obitelji

Prednost se daje programima i projektima kojima je cilj :

- kreativno provođenje slobodnog vremena djece i mladih,

- razvoj socioemocionalnih vještina kod djece i mladih,

- prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

- razvijanje roditeljskih znanja i vještina

- razvijanje suradnje vrtića/škola sa obitelji/zajednicom,

- pružanje psihosocijalne pomoći traumatiziranoj djeci i kvalitetan

rad sa obiteljima u kojima se događa nasilje

- aktivnosti prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja,

- savjetodavni individualni, obiteljski i grupni rad

3. skrb o osobama s posebnim potrebama

Prednost se daje programima i projektima kojima je cilj jačanje i poticanje:

- sprječavanje rizika društvene isključenosti osoba s posebnim potrebama, osiguravanje

punog i aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u životu zajednice,

- uključivanje osoba s invaliditetom u sportske i rekreativne aktivnosti u zajednici,

- povećanje integracije djece s teškoćama u razvoju,

- olakšavanje zapošljavanja i pristupima svim izvorima, pravima, dobrima i uslugama

zajednice.

U području zdravstva prednost će se dati programima/projektima kojima je cilj jačanje i poticanje:

- unapređivanja i očuvanja zdravlja i prevencija bolesti (zdravstveni odgoj i zdravstveno

prosvjećivanje),

- ispitivanja i praćenja čimbenika okoliša štetnih za zdravlje ljudi (voda, hrana, predmeti

opće uporabe i dr.),

- prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (malignih bolesti, bolesti srca i

krvožilnog sustava, osteoporoze),

- podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djece i mladih, trudnica,

starijih osoba, te bolesnika u terminalnoj fazi bolesti ).

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Program sufinanciranja javnih potreba za 2009. godinu prijave:

- koje nisu dostavljene u propisanom roku,

- koje nisu dostavljane na propisanim obrascima i propisanom broju primjeraka,

- koje se ne odnose na predložena područja (točka II. ovog Poziva),

- koje se odnose na poslove i djelatnosti koje se financiraju po posebnim propisima,

- koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja,

- ako podnositelj nije odgovorio na sva pitanja iz obrasca za prijavu programa/

projekta, te popunio obrazac proračuna programa/projekta i obrazložio sve stavke za

koje traži sufinanciranje od Grada Poreča,

- subjekata koji su bili sufinancirani iz sredstava proračuna Grada Poreča, a nisu uredno ispunili sve obveze preuzete sklapanjem Ugovora o sufinanciranju temeljem Programa javnih potreba iz prethodnih godina.

Podnesene prijave vrednuje Komisija za procjenu programa javnih potreba iz područja predškolskog odgoja, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i udruga Grada Poreča (imenovana odlukom Gradskog poglavarstva Grada Poreča klasa:550-01/07-01/7 od 9.listopada 2007. godine).

Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu će u roku od 45 dana nakon donošenja Programa javnih potreba Grada Poreča za 2009. godinu od strane nadležnih tijela izvijestiti podnositelje prijave o izabranim prijavama.