Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo

 

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo  klasa: 944-04/13-01/39 ur.broj: 2167/01-09/01-13-2 od 09.12.  2013.godine., objavljuje se

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju zemljišta  u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo i to:

 

Red.

br.

Katast. čestica

Naselje

Kat. općina

Površina u m2 prema z. k.izvatku ili suvlasnički dio nekretnine

Cijena po m2 u €

Ukupna cijena u €

1.

4345/3

Prvomajska ulica u Poreču

Poreč

10/1612

60,00

600,00

2.

4721/14

Poreč-jug

Poreč

194

95,00

18.430,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena zemljišta izražena je u eurima, a plaćanje se vrši u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

 

2. Zainteresirane stranke mogu provjeriti u  Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča-Parenzo prostorno plansku dokumentaciju vezanu za zemljište koje je predmet prodaje.

 

3. Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Pravo  podnošenja ponuda imaju i strani državljani i pravne osobe sukladno odredbama članka 354. do 358. a Zakona o vlasništvu i drugima stvarnim pravima (NN br. 94/96., 68/98.,137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.).

 

4. Na ime jamčevine natjecatelji su dužni uplatiti iznos od 10 % od početne tržne cijene

zemljišta, protuvrijednost u kunama, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne   

banke na dan plaćanja. Jamčevina se uplaćuje na blagajni Grada Poreča-Parenzo ili na žiro

račun Grada Poreča kod Privredne banke Zagreb d.d. broj HR1323400091834800003, poziv na broj 68 7757 OIB sa naznakom: jamčevina za sudjelovanje na natječaju za kupnju  okućnice u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo.

Najpovoljnijem natjecatelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecateljima

koji ne uspiju na natječaju, jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana od dana

donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja.

 

5. Najpovoljnijim natjecateljem  smatra se onaj koji ponudi najveći iznos kupoprodajne    cijene. Najpovoljniji natjecatelj dužan je podmiriti trošak pripreme,trošak identifikacija i procjene nekretnina u iznosu od 2.220,00 kuna.

Izabrani najpovoljniji natjecatelj (kupac) dužan je  iznos kupoprodajne cijene, umanjen za iznos jamčevine, uplatiti na žiro račun Grada Poreča-Parenzo iz točke 4. Natječaja.

 

Kupac može kupoprodajnu cijenu platiti:

-uplatom ukupne kupoprodajne cijene u roku od najdulje 30 (trideset) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora s popustom od 10% (desetposto) na cjelokupnu kupoprodajnu cijenu ili

-obročnom otplatom ukupne kupoprodajne cijene u najviše 36 (tridesetšest) obroka uz kamatnu stopu u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

Ukoliko kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u roku iz točke 5. stavak 3 alinea 1., dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja, a ukoliko zakasni s plaćanjem više od 30 (trideset) dana od dana isteka roka iz ovog stavka, Grad Poreč ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Ukoliko kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u rokovima iz točke 5. stavka 3., alinea 2., dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja, a ukoliko ne isplati kupoprodajnu cijenu prema rokovima iz ove točke stavak 3, alinea 2., odnosno ne isplati sve anuitete na dan dospijeća posljednjeg anuiteta, odnosno po proteku najdulje 30 (trideset) dana od dana isteka posljednjeg anuiteta, Grad Poreč-Parenzo ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu i uplaćene anuitete zadržati.

 

6. Zemljište izloženo prodaji kupuje se po sistemu viđeno - kupljeno.

 

7. Pismena ponuda  mora sadržavati:

-za fizičke osobe-ime, prezime, adresu, broj telefona, OIB,

-za pravne osobe-naziv tvrtke, adresu sjedišta, broj telefona, MB, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,

-podatke o zemljištu za koje se natječe,

-iznos ponuđene cijene,

-izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja, ovjerenu kod javnog bilježnika,

-dokaz da natjecatelj nema duga prema Gradu Poreču-Parenzu (potvrda Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo),

-broj računa i naziv banke natjecatelja, za povrat jamčevine,

Uz ponudu natjecatelj je dužan priložiti:

- dokaz o državljanskom statusu, ne starije od 6 (šest) mjeseci, u izvorniku ili ovjerenom presliku, (za fizičke osobe),

- dokaz o registraciji, ne starije od 6 mjeseci, u izvorniku ili u ovjerenom presliku, (za pravne osobe),

- dokaz o uplaćenoj jamčevini, obavezno u izvorniku,

- punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (ako natjecatelja zastupa punomoćnik), u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

8. Pismene ponude predaju se putem pošte ili osobno u prijamnu kancelariju Grada Poreča

Parenzo, O.m.Tita br. 4, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo – ne otvaraj”.

 

9. Rok za podnošenje pismenih ponuda je  15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo i službenim internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo, te počinje teći slijedećeg dana od dana objave.

 

10. Natječaj provodi Upravni odjel za upravljane gradskom imovinom, Odsjek za imovinsko pravne poslove i pripremu izgradnje. Zakašnjele, nepotpune i neodređene ponude, kao i one sa ponuđenom cijenom nižom od početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

 

11.O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni nakon donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja, koju donosi gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo.

 

12. Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo zadržava pravo poništiti natječaj za sve ili pojedino

zemljište, bez obveze da natjecateljima obrazlaže razloge poništenja natječaja.

 

 

                                                                                         GRADONAČELNIK

                                                                                  GRADA POREČA-PARENZO

                                                                                       Edi Štifanić dipl.oec., v.r.