Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

Kandidirani projekti

 

Projekt „JAVNA I DRUŠTVENA GRAĐEVINA- DJEČJI VRTIĆ (REKONSTRUKCIJA) u naselju Dračevac“

Fond/natječaj: Program ruralnog razvoja 2014.-2020., Mjera 7, Podmjera 7.4.1.  

- Prijava projekta: 2017.

- Kratki opis projekta: Grad Poreč-Parenzo izradio je su potrebnu tehničku i natječajnu dokumentaciju projekta ulaganja u rekonstrukciju građevine u naselju Dračevac i prenamjenu u dječji vrtić. Trenutno svi vrtići u Gradu Poreč-Parenzo nemaju dostatne kapacitete vezane uz broj upisane djece, nemaju dvoranu za tjelesni odgoj te nemaju dodatne prostore za kvalitetan rad, kao što su prostori za odgojitelje, prostori za razgovor s roditeljima i prostori za stručne suradnike. Rekonstrukcijom postojeće građevine i njezinom prenamjenom u dječji vrtić u Dračevcu, omogućio bi se upis za 32 djeteta, čime bi se znatno smanjio pritisak na ostale dječje vrtiće u Gradu Poreč-Parenzo te bi se omogućilo da broj djece u ostalim dječjim vrtićima u Gradu Poreču bude usklađen s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

- Cilj projekta: Projekt ima za cilj udovoljiti svim uvjetima nužnim za obavljanje djelatnosti organiziranog oblika odgojno-obrazovnog rada s djecom vrtićke dobi, omogućiti bolje uvjete rada zaposlenicima ustanove te podići razinu kvalitete sustava predškolskog odgoja i naobrazbe.

- Intenzitet sufinanciranja: 80%  

- Ukupna vrijednost projekta: 3.223.194,03 kn  

''Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta na Košambri''

- Fond/natječaj: Operativni program Konkurentnost i kohezija- Građenje reciklažnih dvorišta

- Prijava projekta: 2017.

- Kratki opis projekta: Problem koji se projektom želi riješiti je usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a prema kojem je Grad Poreč obvezan ustrojiti sustav odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada na način da, između ostalog, osigura i funkcioniranje reciklažnog dvorišta na svom području.

- Cilj projekta: Cilj projekta je povećati raznovrsnost i količinu odvojeno sakupljenog otpada u reciklažnom dvorištu.

- Ukupna vrijednost projekta: 2.667.479,00 kn  

Projekt „USEFALL – UNESCO Site Experience for All“

- Fond/natječaj: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. 

- Prijava projekta: 2017. Početak provedbe projekta: 1.1.2018. Završetak provedbe projekta: 30.9.2019.

- Kratki opis projekta: U sklopu projekta predviđeno je postavljanje rampe za teško pokretne osobe, prilagodba i uređenje šetališta Lungomare kako bi se izbjegla skliskost i uklonila oštećenja, kao i izrada promotivnog materijala na Braille pismu, info paneli, treninzi i radionice za turističke djelatnike, te izrada aplikacija i filma za pomicanje pristupačnosti UNESCO destinacija.

- Cilj projekta: povećanje dostupnosti UNESCO-vih spomenika u prekograničnom talijansko-hrvatskom prostoru.

- Intenzitet sufinanciranja: 85% §  Vlastita sredstva projektnog partnera Grad Poreč-Parenzo: 15.000,00 EUR

- Bespovratna sredstva za projektnog partnera Grad Poreč-Parenzo: 85.000,00 EUR

- Ukupna vrijednost projekta: 1.140.554,88 EUR  

Projekt „SUTRA – Sustainable transport in Adriatic coastal areas and Hinterland“

- Fond/natječaj: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. 

- Prijava projekta: 2018.

- Početak provedbe projekta: 1.1.2019.

- Završetak provedbe projekta: 30.6.2021.

- Kratki opis projekta: Projekt „Održivi promet u jadranskim priobalnim područjima i zaleđu“ (engl. Sustainable transport in Adriatic costal areas and hinterland, akronim SUTRA), bavi se problemom putničkog prometa, naročito cestovnog, koji dominira nad svim ostalim oblicima prometa. Cestovni promet neprestano se povećava te uzrokuje velika zagušenja i zagađenja, osobito u ljetnim mjesecima. Postoje tehnologije za provedbu manje utjecajnih prijevoznih sredstava, ali potrebno je ubrzati njihovi provedbu kako bi se zadovoljile sadašnje i buduće potrebe. Naglasak je na ekološki prihvatljivom multimodalnom prijevozu putnika.

- Cilj projekta: Opći cilj projekta SUTRA je promicanje održive mobilnosti na jadranskoj obali i njezinom zaleđu. Uvođenjem inovativnih koncepata mobilnosti za prijevoz putnika, urbana središta u programskom području smanjiti će prometne gužve, poboljšati kvalitetu zraka (u skladu s preporukama Direktive 2008/50 / EZ) i smanjiti emisije CO2.

- Intenzitet sufinanciranja: 85% §  Vlastita sredstva projektnog partnera Grad Poreč-Parenzo: 36.300,00 EUR

- Bespovratna sredstva za projektnog partnera Grad Poreč-Parenzo: 205.700,00 EUR

- Ukupna vrijednost projekta: 2.897.500,00 EUR  

Projekt ''Kazalište u Poreču - KUP 54+''

- Fond/natječaj: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. §

- Prijava projekta: 2017. godine §  Kratki opis projekta: Projektom „Kazalište u Poreču-KUP 54+“ razvija se aktivnost formiranja kazališta u Poreču za osobe starije od 54 god. Prijavitelj projekta je Grad Poreč-Parenzo, a partner u projektu je Pučko otvoreno učilište Poreč.

- Cilj projekta: društveno i socijalno uključivanje starijih osoba u kulturnu i umjetničku scenu Poreča, ravnopravno i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu, posebice onih lošijeg socijalnog statusa, razvijanje svijesti o važnosti kulture u prevenciji socijalne isključenosti, poboljšanje kvalitete života i povećanje razine aktivnog sudjelovanja osoba starijih od 54 godine u životu zajednice. Ciljne skupine su: 20 osoba 54+ i 1 stručnjak iz područja kulture i umjetnosti. §  Intenzitet sufinanciranja:100%

- Ukupna vrijednost projekta: 426.078,00 kn  

Projekt ''INkluzivne škole 5+

- Fond/natječaj: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

- Prijava projekta: 2017. godine

- Kratki opis projekta: Prijedlogom projekta INkluzivne škole 5+ želi se nastaviti dobra praksa i podrška učenicima s teškoćama u razvoju osiguravanjem PUN/SKP u osnovnoškolskim odgojno - obrazovnim ustanovama čiji su osnivači Grad Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag kako bi se osigurali uvjeti za još bolja obrazovna postignuća, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju i pridonijelo razvoju inkluzivnog obrazovanja. Nositelj projekta je Grad Pazin, a gradovi-partneri Labin, Poreč, Rovinj i Umag kao osnivači pripadajućih škola. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774,40 kn, a odnosi se na četverogodišnje razdoblje.

- Cilj projekta: omogućiti pomoćnike u nastavi za sedam učenika OŠ Poreč i dva učenika OŠ Finida kojima je rješenjem nadležnog tijela određeno da su im potrebni pomoćnici u nastavi.

- Intenzitet sufinanciranja: 85%

- Ukupna vrijednost projekta: 204.326.63,00 kn  

Projekt ''Ukorak s prirodom''

- Fond/natječaj: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

- Prijava projekta: 04.05.2018. godine §  Početak provedbe projekta: 31.07.2018.

- Završetak provedbe projekta: 31.3.2020.

- Kratki opis projekta: Projekt je namijenjen građanima i gostima Poreča, kao i poslovnim subjektima koji posluju na području Grada Poreča. Svrha edukativno-informativnih aktivnosti je podizanje svijesti građana o važnosti održivog gospodarenja otpadom za svakog pojedinca, ali u konačnici za poboljšanje socio-ekonomskih čimbenika društva u cjelini. Projektom će se educirati i informirati 100% stanovnika jedinice lokalne samouprave na temu održivog gospodarenja otpadom, sprječavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta.

- Cilj projekta: Podizanje svijesti građana o važnosti održivog gospodarenja otpadom.

- Intenzitet sufinanciranja: 85%

- Ukupna vrijednost projekta: 535.179,02 kn  

Projekt „I ja mogu trenirati“

- Fond/natječaj: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

- Prijava projekta: 2018. godine

- Kratki opis projekta: projekt „I ja mogu trenirati“ poboljšati će pristup besplatnim športsko-rekreativnim aktivnostima osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u njihovoj zajednici tj. u njihovom okruženju. Dodatna vrijednost ovog projekta je omogućavanje ciljanim skupinama zajedničkih treninge s redovnima članovima Body building kluba Veli Jože.

- Cilj projekta: povećanje njihove socijalne uključenosti te stvaranje navike svakodnevnog bavljenja tjelesnom aktivnošću.

- Intenzitet sufinanciranja: 100%

- Ukupna vrijednost projekta: 1.492.323,21 kn  

Projekt Sanacija odlagališta „Košambra“

- Fond/natječaj: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

- Prijava projekta: 2018. godine §  Kratki opis projekta: izazov koji se projektom želi ostvariti je usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a prema kojem je Grad Poreč obvezan sanirati i zatvoriti odlagalište otpada u roku do 12 mjeseci od početka rada centra za gospodarenje otpadom na kojemu se zbrinjava otpad sakupljen na području Grada Poreča-Parenzo.

- Cilj projekta: stvaranje potrebne infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom.

- Intenzitet sufinanciranja: 85%

- Ukupna vrijednost projekta: 20.398.018,75 kn

  

WiFi4EU §  Fond/natječaj: WiFi4EU initiative (Call 2)

- Prijava projekta: 2019. godine §  Kratki opis projekta: uvođenje besplatnog Wi-Fija za građane i posjetitelje u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade i slično.

- Cilj projekta: poduprijeti ugradnju najmodernije Wi-Fi opreme u središtima javnog života.

- Intenzitet sufinanciranja: 100%

- Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 EUR  

STREAM - Strategic development of flood management  

- Fond/natječaj: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. 

- Prijava projekta: 2019. §  Početak provedbe projekta: 1.1.2020.

- Završetak provedbe projekta: 31.12.2022.

- Kratki opis projekta: projekt se bavi prilagodbom klimatskim promjenama u smislu smanjenja ranjivosti urbanih cjelina na poplave uzrokovane velikim količinama oborina, uslijed ekstremnih vremenskih uvjeta.

- Cilj projekta: poboljšati monitoring rizika i povećati kapacitet upravljanja te brze reakcije na poplave. Projekt nastoji povećati sigurnost projektnog područja i otpornost od prirodnih katastrofa, što će rezultirati smanjenjem štetnih posljedica po zdravlje ljudi, okoliš i gospodarske aktivnosti.

- Intenzitet sufinanciranja: 85%

- Vlastita sredstva projektnog partnera Grad Poreč-Parenzo: 49.181,25 EUR

- Bespovratna sredstva za projektnog partnera Grad Poreč-Parenzo: 327.875,00 EUR

- Ukupna vrijednost projekta: 9.411.657,83 EUR